Thuế nhà thầu là một trong những loại thuế quan trọng trong lĩnh vực xây dựng. Đây là khoản tiền mà các nhà thầu phải nộp cho nhà nước khi tham gia vào các hoạt động xây dựng, bao gồm cả việc thi công, lắp đặt, sửa chữa và bảo trì các công trình. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm thuế nhà thầu, các đối tượng chịu thuế, cách tính thuế và những quy định mới nhất về thuế nhà thầu sẽ có hiệu lực từ năm 2023.

Khái niệm Thuế nhà thầu

Theo Luật Thuế Nhà thầu số 71/2014/QH13, thuế nhà thầu là khoản tiền mà các nhà thầu phải nộp cho nhà nước khi tham gia vào các hoạt động xây dựng, bao gồm cả việc thi công, lắp đặt, sửa chữa và bảo trì các công trình. Thuế nhà thầu được tính trên tổng giá trị hợp đồng hoặc tổng giá trị các hóa đơn, chứng từ liên quan đến hoạt động xây dựng.

Thuế nhà thầu có vai trò quan trọng trong việc tài trợ cho ngân sách nhà nước và đóng góp vào sự phát triển của ngành xây dựng. Ngoài ra, việc thu thuế nhà thầu cũng giúp kiểm soát và quản lý hoạt động xây dựng, đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc thanh toán các khoản chi phí liên quan đến xây dựng.

Các đối tượng chịu thuế nhà thầu cập nhật mới nhất

Theo quy định hiện hành, các đối tượng chịu thuế nhà thầu bao gồm:

 1. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh xây dựng, bao gồm cả các tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động xây dựng tại Việt Nam.
 2. Các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh xây dựng không có đăng ký kinh doanh hoặc không đủ điều kiện để đăng ký kinh doanh xây dựng.
 3. Các tổ chức, cá nhân có hoạt động xây dựng không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng (VAT).
 4. Các tổ chức, cá nhân có hoạt động xây dựng không thuộc diện chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Để đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong việc thu thuế nhà thầu, các đối tượng chịu thuế cần phải tuân thủ đầy đủ các quy định về đăng ký và nộp thuế nhà thầu.

Các đối tượng không áp dụng thuế nhà thầu cập nhật mới nhất

Theo quy định của Luật Thuế Nhà thầu, có một số đối tượng được miễn, giảm hoặc không áp dụng thuế nhà thầu. Các đối tượng này bao gồm:

 1. Các tổ chức, cá nhân có hoạt động xây dựng thuộc diện miễn thuế theo quy định của pháp luật thuế.
 2. Các tổ chức, cá nhân có hoạt động xây dựng thuộc diện giảm thuế theo quy định của pháp luật thuế.
 3. Các tổ chức, cá nhân có hoạt động xây dựng thuộc diện không chịu thuế theo quy định của pháp luật thuế.

Các đối tượng được miễn, giảm hoặc không áp dụng thuế nhà thầu cần phải có các giấy tờ, chứng từ hợp lệ để chứng minh cho việc miễn, giảm hoặc không chịu thuế. Nếu không có đầy đủ giấy tờ, các đối tượng này vẫn phải chịu thuế nhà thầu theo quy định của pháp luật thuế.

Các loại thuế nhà thầu

Thuế nhà thầu gồm hai loại chính là thuế nhà thầu trực tiếp và thuế nhà thầu gián tiếp.

Thuế nhà thầu trực tiếp

Thuế nhà thầu trực tiếp là khoản tiền mà các nhà thầu phải nộp cho nhà nước trực tiếp từ nguồn thu nhập của họ. Đây là loại thuế được tính trên tổng giá trị hợp đồng hoặc tổng giá trị các hóa đơn, chứng từ liên quan đến hoạt động xây dựng.

Việc tính toán thuế nhà thầu trực tiếp được thực hiện theo phương pháp trực tiếp hoặc gián tiếp. Phương pháp trực tiếp là phương pháp tính thuế dựa trên tổng giá trị hợp đồng, trong đó đã bao gồm cả các chi phí chung và lợi nhuận. Phương pháp gián tiếp là phương pháp tính thuế dựa trên tổng giá trị các hóa đơn, chứng từ liên quan đến hoạt động xây dựng.

Thuế nhà thầu gián tiếp

Thuế nhà thầu gián tiếp là khoản tiền mà các nhà thầu phải nộp cho nhà nước thông qua việc tính vào giá thành của các sản phẩm, dịch vụ được sử dụng trong quá trình xây dựng. Đây là loại thuế được tính trên tổng giá trị các sản phẩm, dịch vụ được sử dụng trong hoạt động xây dựng.

Việc tính toán thuế nhà thầu gián tiếp được thực hiện theo phương pháp trực tiếp hoặc gián tiếp. Phương pháp trực tiếp là phương pháp tính thuế dựa trên tổng giá trị hợp đồng, trong đó đã bao gồm cả các chi phí chung và lợi nhuận. Phương pháp gián tiếp là phương pháp tính thuế dựa trên tổng giá trị các sản phẩm, dịch vụ được sử dụng trong hoạt động xây dựng.

Hồ sơ và thủ tục đăng ký thuế nhà thầu

Để đăng ký thuế nhà thầu, các tổ chức, cá nhân cần chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các thủ tục sau đây:

 1. Điền đơn đăng ký thuế nhà thầu theo mẫu quy định của cơ quan thuế.
 2. Nộp hồ sơ đăng ký thuế nhà thầu tại cơ quan thuế có thẩm quyền.
 3. Cung cấp các giấy tờ, chứng từ liên quan đến hoạt động xây dựng như hợp đồng, hóa đơn, bảng kê chi tiết các khoản chi phí, báo cáo tài chính…
 4. Thực hiện các thủ tục kiểm tra và xác minh thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế nhà thầu.
 5. Sau khi hoàn tất các thủ tục, cơ quan thuế sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế nhà thầu cho tổ chức, cá nhân đăng ký.

Việc đăng ký thuế nhà thầu là bắt buộc đối với các đối tượng chịu thuế nhà thầu và cần được thực hiện đầy đủ và chính xác để tránh việc bị phạt hoặc xử lý hành chính.

Cách tính thuế nhà thầu hiệu quả

Việc tính toán thuế nhà thầu là một trong những vấn đề quan trọng đối với các nhà thầu. Để tính thuế nhà thầu hiệu quả, các nhà thầu cần nắm rõ các quy định và phương pháp tính thuế nhà thầu.

Cách tính thuế nhà thầu theo phương pháp trực tiếp

Phương pháp tính thuế nhà thầu trực tiếp là phương pháp tính thuế dựa trên tổng giá trị hợp đồng, trong đó đã bao gồm cả các chi phí chung và lợi nhuận. Cụ thể, để tính thuế nhà thầu theo phương pháp này, các nhà thầu cần thực hiện các bước sau:

 1. Xác định tổng giá trị hợp đồng: Đây là số tiền mà khách hàng sẽ thanh toán cho nhà thầu trong quá trình thi công, bao gồm cả các khoản chi phí chung và lợi nhuận.
 2. Tính toán các khoản chi phí chung: Các khoản chi phí chung bao gồm các khoản chi phí không liên quan trực tiếp đến việc thi công như chi phí văn phòng, chi phí quản lý, chi phí giám sát…
 3. Tính toán lợi nhuận: Lợi nhuận được tính dựa trên tổng giá trị hợp đồng và có thể được xác định theo tỷ lệ phần trăm hoặc số tiền cố định.
 4. Tính thuế nhà thầu: Sau khi đã xác định tổng giá trị hợp đồng, các khoản chi phí chung và lợi nhuận, các nhà thầu có thể tính toán thuế nhà thầu bằng cách áp dụng mức thuế nhà thầu hiện hành (từ 2% đến 5%) vào tổng giá trị hợp đồng.

Cách tính thuế nhà thầu theo phương pháp gián tiếp

Phương pháp tính thuế nhà thầu gián tiếp là phương pháp tính thuế dựa trên tổng giá trị các hóa đơn, chứng từ liên quan đến hoạt động xây dựng. Cụ thể, để tính thuế nhà thầu theo phương pháp này, các nhà thầu cần thực hiện các bước sau:

 1. Xác định tổng giá trị các hóa đơn, chứng từ liên quan đến hoạt động xây dựng: Đây là tổng số tiền mà nhà thầu đã chi trả cho các sản phẩm, dịch vụ được sử dụng trong quá trình thi công.
 2. Tính toán lợi nhuận: Lợi nhuận được tính dựa trên tổng giá trị các hóa đơn, chứng từ và có thể được xác định theo tỷ lệ phần trăm hoặc số tiền cố định.
 3. Tính thuế nhà thầu: Sau khi đã xác định tổng giá trị các hóa đơn, chứng từ và lợi nhuận, các nhà thầu có thể tính toán thuế nhà thầu bằng cách áp dụng mức thuế nhà thầu hiện hành (từ 2% đến 5%) vào tổng giá trị các hóa đơn, chứng từ.

Quy định về thanh toán và nộp thuế nhà thầu

Theo quy định hiện hành, các nhà thầu cần thực hiện việc nộp thuế nhà thầu theo các quy định sau:

 1. Thời gian nộp thuế: Các nhà thầu cần nộp thuế nhà thầu hàng quý hoặc hàng năm tùy thuộc vào quy định của cơ quan thuế.
 2. Hình thức nộp thuế: Các nhà thầu có thể nộp thuế nhà thầu bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo quy định của cơ quan thuế.
 3. Nơi nộp thuế: Các nhà thầu cần nộp thuế nhà thầu tại cơ quan thuế có thẩm quyền.
 4. Các trường hợp được miễn, giảm thuế: Theo quy định của pháp luật, các nhà thầu có thể được miễn hoặc giảm thuế nhà thầu trong các trường hợp đặc biệt như hoạt động xây dựng công trình cấp thiết, hoạt động xây dựng cho các tổ chức từ thiện, các hoạt động xây dựng ở vùng sâu, vùng xa…

Các trường hợp vi phạm và xử lý trong việc nộp thuế nhà thầu

Việc không tuân thủ quy định về nộp thuế nhà thầu có thể dẫn đến các trường hợp vi phạm và bị xử lý hành chính. Các trường hợp vi phạm thường gặp trong việc nộp thuế nhà thầu bao gồm:

 1. Không đăng ký thuế nhà thầu hoặc đăng ký muộn: Điều này có thể dẫn đến việc bị phạt tiền hoặc xử lý hành chính.
 2. Không nộp thuế đúng hạn: Nếu không nộp thuế đúng hạn, các nhà thầu sẽ bị phạt tiền và có thể bị xử lý hành chính.
 3. Không nộp đầy đủ số thuế: Nếu không nộp đầy đủ số thuế, các nhà thầu sẽ bị phạt tiền và có thể bị xử lý hành chính.
 4. Cung cấp thông tin sai lệch trong hồ sơ đăng ký thuế nhà thầu: Việc này có thể dẫn đến việc bị xử lý hành chính hoặc bị từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế nhà thầu.

Kết luận

Trên đây là những thông tin cơ bản về thuế nhà thầu mà các nhà thầu cần nắm rõ để thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ thuế. Việc tính toán và nộp thuế nhà thầu đúng cách không chỉ giúp các nhà thầu tránh được các trường hợp vi phạm và xử lý hành chính mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xây dựng của mình. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay vướng mắc nào liên quan đến thuế nhà thầu, các nhà thầu có thể liên hệ với cơ quan thuế để được hỗ trợ và giải đáp.

Kế Toán Thuế TS là một công ty dịch vụ kế toán thuế có trụ sở tại Việt Nam, đã hoạt động trong lĩnh vực này hơn 15 năm. Chúng tôi tự hào là một trong những công ty hàng đầu trong ngành kế toán thuế tại Việt Nam và luôn cam kết cung cấp dịch vụ kế toán thuế trọn gói chất lượng cao cho khách hàng.

Với đội ngũ chuyên gia kế toán và luật sư giàu kinh nghiệm, TS đã xây dựng được một quy trình làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ kế toán thuế đa dạng bao gồm: tư vấn thuế, lập báo cáo tài chính, quản lý thuế và giải quyết các vấn đề liên quan đến thuế.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here